#398 రాగముతో rAgamuto

TitleరాగముతోrAgamutO
Written By
Book
రాగం rAgaరాగమాలికrAgamAlika
తాళం tALaత్రిశ్ర ఆదిtriSra Adi
పల్లవి pallaviరాగముతో మాలిక వేయవే బాలా
అనురాగముతో
rAgamutO mAlika vEyavE bAlA
anurAgamutO
సాగర సువిశాల హృదయ చామరాజునికి
విసరి చామర రాగముతో
సామజవరదుని సమాన సారసాక్షుడే
సామిని నమ్మినవారికి భయములేలనే
కోమల సమీర తరంగ వైభోగ రంగుడై
sAgara suviSAla hRdaya chAmarAjuniki
visari chAmara rAgamutO
sAmajavaraduni samAna sArasAkshuDE
sAmini namminavAriki bhayamulElanE
kOmala samIra taranga vaibhOga ranguDai
శాంత కల్యాణ గుణాధారుడైన మా దొర
కింత ఆనందమీయ వలచి వచ్చితిరా
కుంతలములను దూపి నిలచియుంటి
SAnta kalyANa guNAdhAruDaina mA dora
kinta AnandamIya valachi vachchitirA
kuntalamulanu dUpi nilachiyunTi
కామము వర్ధిల్లిన మనములగు చుండరని
శ్శీమ సుమసౌరభము ముదమీయగ
ఏమివ్వరాళి మనసు నీదు కాదుగా
kAmamu vardhillina manamulagu chunDarani
SSIma sumasaurabhamu mudamIyaga
EmivvarALi manasu nIdu kAdugA
ఆనాటి నుండె భక్తితో ఆనాటి పూర్వికుల
మాట యెపుడు తప్పక ఎవ్వరి మాట లేటి
కాంబోది జనరంజకుని విరాట దర్బారులో
మధ్యమావృతజనుల
AnATi nunDe bhaktitO AnATi pUrvikula
mATa yepuDu tappaka evvari mATa lETi
kAmbOdi janaranjakuni virATa darbArulO
madhyamAvRtajanula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s