#412 సామి రాడాయె sAmi rADAye

Titleసామి రాడాయెsAmi rADAye
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బారావుdharmapuri subbarAyar / subbArAvu
Book
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaత్రిశ్ర లఘువుtriSra laghuvu
పల్లవి pallaviసామి రాడాయె గదే
సఖియ నేనెట్లు జేతు
సఖియా నేనేమి సేతునే
సఖుడిటు మోసబుచ్చెనే
sAmi rADAye gadE
sakhiya nEneTlu jEtu
sakhiyA nEnEmi sEtunE
sakhuDiTu mOsabuchchenE
అనుపల్లవి anupallaviచక్కెర విలుకాని పోరు
ఎక్కువలాయె గదే
ఎక్కువలాయ గదంటివే విభుని నా
పక్క జేర్చవే విటు నెడబాసి నేనెటువలె తాళుదునే
chakkera vilukAni pOru
ekkuvalAye gadE
ekkuvalAya gadanTivE vibhuni nA
pakka jErchavE viTu neDabAsi nEneTuvale tALudunE
చరణం
charaNam 1
విభుని నా పక్క జేర్చవే
ధర్మపురి వాసుండు నా సొమ్మనికొంటి గదె
సొమ్మని నమ్మి యుంటినే యిప్పుడే ఒంటినైతిని
vibhuni nA pakka jErchavE
dharmapuri vAsunDu nA sommanikonTi gade
sommani nammi yunTinE yippuDE onTinaitini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s