#417 మరుబారికి marubAriki

TitleమరుబారికిmarubAriki
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమరుబారికి తాళలేనురా
ఏరా ఏరా ఏరా నాసామీ
marubAriki tALalEnurA
ErA ErA ErA nAsAmI
అనుపల్లవి anupallaviతాళలేనురా తాళలేనురా ఏరా నాసామిtALalEnurA tALalEnurA ErA nAsAmi
చరణం
charaNam 1
ఎంత వేడినా నా చెంతకు రారమ్మని
సుంతయిన దయరాద
పంతము జేసెదవేరా
enta vEDinA nA chentaku rArammani
suntayina dayarAda
pantamu jEsedavErA
చరణం
charaNam 2
సుందరాంగ నాపై కోపమేలరా
పాపమాయెరా పరితాపము పాలాయి
sundarAnga nApai kOpamElarA
pApamAyerA paritApamu pAlAyi
చరణం
charaNam 3
మందుల దాని పొందు గూడద పోయిన వేళను
మాబోటి నంపితే పిలచిన
పలుచనయితే రా సామి
mandula dAni pondu gUDada pOyina vELanu
mAbOTi nampitE pilachina
paluchanayitE rA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s