#427 ఓ మై లవ్లీ లలనా O mai lavlI lalanA

Titleఓ మై లవ్లీ లలనాO mai lavlI lalanA
Written Byకరూర్ శివరామయ్యkarUr SivarAmayya
Bookరసరాజ వైభవrasarAja vaibhava
రాగం rAgaఖరహరప్రియkharaharapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఓ మై లవ్లీ లలనా ఏలనే పొమ్మంటిO my lovely lalanA ElanE pommanTi
అనుపల్లవి anupallaviఏమోయని యుంటి కామిని నిన్నుEmOyani yunTi kAmini ninnu
చరణం
charaNam 1
ఇటువంటి స్టెప్ ఈస్ ఇట్ ఫిట్ టు టేక్
సిట్ ఎ వైల్ హియర్, లెట్ మి కన్విన్స్ యూ
iTuvanTi step, is it fit to take
sit a while here, let me convince you
చరణం
charaNam 2
కౌగలింపు వేళ కాంత నీ వాడినది
కపట మాటలని కనుగొంటిని
kaugalimpu vELa kAnta nI vADinadi
kapaTa mATalani kanugonTini
చరణం
charaNam 3
ఎవరి వద్దను డోన్ట్ బి ఏంగ్రీ
శివరాముని పదముల పాడు
evari vaddanu dont be angry
SivarAmuni padamula pADu
This jAvaLi has some English words – lyrics in English script have underlined words to show the same.

One thought on “#427 ఓ మై లవ్లీ లలనా O mai lavlI lalanA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s