#432 ఓ చెలియా O cheliyA

Titleఓ చెలియాO cheliyA
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaతిశ్ర లఘువుtiSra laghuvu
పల్లవి pallaviఓ చెలియా యీ విరహమెట్లు సైరింతునే
చెలువుడు దయలేక నాతో పలుక రాడాయనే
O cheliyA yI virahameTlu sairintunE
cheluvuDu dayalEka nAtO paluka rADAyanE
చరణం
charaNam 1
మగువ యెవతో నా విభుని మరులు కొలిపెనే
ఎంతో మాయ చేసెనే సఖీ పగలు
రేయి నిదుర లేక పలవించుటాయెనే
maguva yevatO nA vibhuni marulu kolipenE
entO mAya chEsenE sakhI pagalu
rEyi nidura lEka palavinchuTAyenE
చరణం
charaNam 2
కమల వైరి కాకలకే కంది యుండగ
నే దిగులొంది యుండగా
సఖీ సమయమిదే యని
మరుడు శరము లేయసాగెనే
kamala vairi kAkalakE kandi yunDaga
nE digulondi yunDagA
sakhI samayamidE yani
maruDu Saramu lEyasAgenE
చరణం
charaNam 3
రాజగోపాలు డెపుడు రమణ నేలునే
నన్నెపుడు రమణ నేలునె
ఈ వగపెపుడు మానునే సఖీ
ఈ జగాన వాని సాటి ఎందు జూడ గాననే
rAjagOpAlu DepuDu ramaNa nElunE
nannepuDu ramaNa nElune
I vagapepuDu mAnunE sakhI
I jagAna vAni sATi endu jUDa gAnanE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s