#456 ఏలా మా రమణిపై ElA mA ramaNipai

Titleఏలా మా రమణిపైElA mA ramaNipai
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకేదార గౌళkEdAra gauLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏలా మా రమణిపై చలము నీకిది
మేర గాదుర సామి వినరా
ElA mA ramaNipai chalamu nIkidi
mEra gAdura sAmi vinarA
చరణం
charaNam 1
చాలా మరుని సుమ శరావళికి
నది పాలాయె దయ గనుగొనరా
ఈ లీల జాగొనరించుట నీకిది
chAlA maruni suma SarAvaLiki
nadi pAlAye daya ganugonarA
I lIla jAgonarinchuTa nIkidi
చరణం
charaNam 2
పరాకు సలుపకు సరోజ ముఖిపై
విరాళి కోర్వదు గదరా
నిరాదరణ చేయుటే బిరుద ఇది
parAku salupaku sarOja mukhipai
virALi kOrvadu gadarA
nirAdaraNa chEyuTE biruda idi
చరణం
charaNam 3
ఎన్నో విధములను హితవు దెలిపినను
అన్నాదులను వదలెనురా
మన్నింపవేర రాజగోపాల ఇది నీకు
ennO vidhamulanu hitavu delipinanu
annAdulanu vadalenurA
mannimpavEra rAjagOpAla idi nIku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s