#461 సామి నెడబాసి sAmi neDabAsi

Titleసామి నెడబాసిsAmi neDabAsi
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaదేవమనోహరిdEvamanOhari
తాళం tALaచాపుchApu
Previously posted377
పల్లవి pallaviసామి నెడబాసి నేనెట్టు సైరింతునే
కోమలి శ్రీ రాజ గోపాల
sAmi neDabAsi nEneTTu sairintunE
kOmali SrI rAja gOpAla
చరణం
charaNam 1
మరుడురమున విరి శరముల నేసెనే
సరసిజాక్షి ఇదే సమయము రమ్మనవే
maruDuramuna viri Saramula nEsenE
sarasijAkshi idE samayamu rammanavE
చరణం
charaNam 2
కలువల దొర పగ నాపై గావించెనే
కలికిరో తమి నిలుప నా తరమటే
kaluvala dora paga nApai gAvinchenE
kalikirO tami nilupa nA taramaTE
చరణం
charaNam 3
శింగర నుతుడు మోసము జేసెగదే
అంగనా మణి ఇపుడైనను బిలువవే
Singara nutuDu mOsamu jEsegadE
anganA maNi ipuDainanu biluvavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s