#464 మాయలాడి బోధనచే mAyalADi bOdhanachE

Titleమాయలాడి బోధనచేmAyalADi bOdhanachE
Written Byతచ్చూరు శింగరాచార్యులుtachchUru SingarAchAryulu
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaమిశ్ర లఘువుmiSra laghuvu
Previously posted at37, 193
పల్లవి pallaviమాయలాడి బోధనచే మైమఱచితి వేమో
మాటలాడ రావదేమిరా
mAyalADi bOdhanachE maima~rachiti vEmO
mATalADa rAvadEmirA
చరణం
charaNam 1
కాయజు బారికి తాళగా లేరా
కౌగిట జేర్చి నను గారవించరా
న్యాయమటర నీకిది తగదుర సరగున
kAyaju bAriki tALagA lErA
kaugiTa jErchi nanu gAravincharA
nyAyamaTara nIkidi tagadura saraguna
చరణం
charaNam 2
కలకాలము నన్ను గాసి బెట్టకురా
కాంతల నేచుట కార్యము గాదుర
చెలువుడ వని నిను నేఱ నమ్మినందు కిక
kalakAlamu nannu gAsi beTTakurA
kAntala nEchuTa kAryamu gAdura
cheluvuDa vani ninu nE~ra namminandu kika
చరణం
charaNam 3
సరివారిలో నను చౌక సేయకురా
చాల నమ్మితి రతి కేళిని గూడరా
వరదుడౌ మువ్వపురి నిలయుడ చనువున
sarivArilO nanu chauka sEyakurA
chAla nammiti rati kELini gUDarA
varaduDau muvvapuri nilayuDa chanuvuna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s