#496 ఎంత నే విన్నవింతునే enta nE vinnavintunE

Titleఎంత నే విన్నవింతునేenta nE vinnavintunE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఎంత నే విన్నవింతునే ఓ యింతివానిenta nE vinnavintunE O yintivAni
చరణం
charaNam 1
ఎంతని నే విన్నవింతు పంతముతో నన్ను బాసి
వింత వింత రతులచే ఆ కాంత నేలుచున్న వాని
entani nE vinnavintu pantamutO nannu bAsi
vinta vinta ratulachE A kAnta nEluchunna vAni
చరణం
charaNam 2
అక్కరో నే చేసిన చెలిమెక్కడ మఱపాయెనే
టక్కులాది బోధనలకు చిక్కు పడియున్న వాని
akkarO nE chEsina chelimekkaDa ma~rapAyenE
TakkulAdi bOdhanalaku chikku paDiyunna vAni
చరణం
charaNam 3
మెత్తనైన చెలులను నోరెత్త వద్దనుచు బలికి
క్రొత్త చెలుల నేస్తము మది కోరి యేలుచున్న వాని
mettanaina chelulanu nOretta vaddanuchu baliki
krotta chelula nEstamu madi kOri yEluchunna vAni
చరణం
charaNam 4
ఈ మహిలో సురపురి సామి గోపాలుడు నను
కాముకేళి లోన కలసి ప్రేమ మఱచి యిందు రాడు
I mahilO surapuri sAmi gOpAluDu nanu
kAmukELi lOna kalasi prEma ma~rachi yindu rADu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s