#534 వగపేలనే vagapElanE

TitleవగపేలనేvagapElanE
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవగపేలనే? వలదనవేvagapElanE? valadanavE
చరణం
charaNam 1
పగవాడనే పతి దూరెడు
వగలాడికి మగడేలనే
pagavADanE pati dUreDu
vagalADiki magaDElanE
చరణం
charaNam 2
తరుణి నాతో చగవు చేసె
చిరు నగవు చెల్లదనవే
taruNi nAtO chagavu chEse
chiru nagavu chelladanavE
చరణం
charaNam 3
మానిసి కొక మాట నాడు
మానినితో మనకేలనే
mAnisi koka mATa nADu
mAninitO manakElanE
చరణం
charaNam 4
రహి భుజంగ రావు నేలిన
మహిమ విని మఱి రమ్మనవే
rahi bhujanga rAvu nElina
mahima vini ma~ri rammanavE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s