#535 విరి శరమెటు viri SarameTu

Titleవిరి శరమెటుviri SarameTu
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviవిరి శరమెటు సైతురాviri SarameTu saiturA
చరణం
charaNam 1
మరు డురుముచును శరములను బై గురి
జొనిపి కడు నురమున గొలిపె చురుకుమన
maru Durumuchunu Saramulanu bai guri
jonipi kaDu nuramuna golipe churukumana
చరణం
charaNam 2
తలపుల దనుప గలవనుచు నిను వలచితిని
మది గలపకుర కవుగిలి యిడర
talapula danupa galavanuchu ninu valachitini
madi galapakura kavugili yiDara
చరణం
charaNam 3
మొగతనమె నా బిగి చనుల కన పొగ
రడపకయ సొగసుల గులుక దగునటర
mogataname nA bigi chanula kana poga
raDapakaya sogasula guluka dagunaTara
చరణం
charaNam 4
నతి సలిపెదను బ్రతిమాలెదను సతి నేలినను
మతి భుజంగ రావు నుతి సలుపు
nati salipedanu bratimAledanu sati nElinanu
mati bhujanga rAvu nuti salupu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s