#549 నా వంటి సొగసు nA vanTi sogasu

Titleనా వంటి సొగసుnA vanTi sogasu
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaఖమాచ్khamAch
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviనా వంటి సొగసు కాడేడీ వలవదా ముద్దులాడిnA vanTi sogasu kADEDI valavadA muddulADi
అనుపల్లవి anupallaviతుంటవిల్తుడీడా నాకు దొయ్యలి నాపై బడదాtunTaviltuDIDA nAku doyyali nApai baDadA
చరణం
charaNam 1
అదిగో గన్ను వైచి నాపయి హంస నడకలన్వచ్చెడు
ముదిత నన్ను గనుకొని తన మోము ద్రిప్పె సిగ్గు కదా
adigO gannu vaichi nApayi hamsa naDakalanvaccheDu
mudita nannu ganukoni tana mOmu drippe siggu kadA
చరణం
charaNam 2
ఆ వైపు కల నృపుల గని యీ వరుసకు మళ్ళిన హహ
యీ వంక నొకడు తప్ప నేనే తుది నుండి నిహిహి
A vaipu kala nRpula gani yI varusaku maLLina haha
yI vanka nokaDu tappa nEnE tudi nunDi nihihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s