#550 ఎంత జేసితివి enta jEsitivi

Titleఎంత జేసితివిenta jEsitivi
Written Byచెలివెందల గవిరంగ దాసుchelivendala gaviranga dAsu
Book
రాగం rAgaసారంగsAranga
తాళం tALaఖండ గతిkhanDa gati
పల్లవి pallaviఎంత జేసితివి నిన్నే మందునో మాయి
కాంతుతో నీవునుం గలసి తోయమ్మాయి
enta jEsitivi ninnE mandunO mAyi
kAntutO nIvunum galasi tOyammAyi
చరణం
charaNam 1
కోరినానా నాకు గోతి మొగ ముంచుమని
నేరకే గడ్డి తిని నీ మాట నమ్మితిని
kOrinAnA nAku gOti moga munchumani
nErakE gaDDi tini nI mATa nammitini
చరణం
charaNam 2
మొగమాట మెక్కడిది మోసకాడా నీకు
నగుబాటు తెచ్చితివ నలుగురిలో నాకు
mogamATa mekkaDidi mOsakADA nIku
nagubATu techchitiva nalugurilO nAku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s