#595 ఉందనై మనమ్ undanai manam

Titleఉందనై మనమ్undanai manam
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఉందనై మనమ్ నాడుదే కూడundanai manam&^ nADudE kUDa
అనుపల్లవి anupallaviఆసై తోణుదు ఆవల్ మీరుదు పాశముదో వరుదుAsai tONudu Aval mIrudu pASamudO varudu
చరణం
charaNam 1
మోగమాయ్ కానుదు మురై యిడనాడుదు భోగమి తోణుదుmOgamAy kAnudu murai yiDanADudu bhOgami tONudu
చరణం
charaNam 2
ఎంగెంగో ఓడుదు ఏదేదో నాడుదు అంగమిదొ వాడుదుengengO ODudu EdEdO nADudu angamido vADudu
చరణం
charaNam 3
ఆరుడన్ సొల్లువేన్ అనంగనై కొల్లువేన్ సోరుమై వెల్లువేన్AruDan solluvEn ananganai kolluvEn sOrumai velluvEn

మరువ జాలనే సఖియా అను వర్ణ మెట్టు maruva jAlanE sakhiyA anu varNa meTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s