#599 వేళ యిదేగానా vELa yidEgAnA

Titleవేళ యిదేగానాvELa yidEgAnA
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవేళ యిదేగానా వేగరావే జాణాvELa yidEgAnA vEgarAvE jANA
అనుపల్లవి anupallaviతాళజాల లేను తడవు శేయగానుtALajAla lEnu taDavu SEyagAnu
చరణం
charaNam 1
మారుని బారి మరిమారి మీరి చేరితి
నిన్ను కోరి జెయి జేర్చు దయ మీరి
mAruni bAri marimAri mIri chEriti
ninnu kOri jeyi jErchu daya mIri
చరణం
charaNam 2
తమకా మోర్వజాల తరుణి మణి యివ్వేళా
మమత చేత చాలా మరగితినే బాలా
tamakA mOrvajAla taruNi maNi yivvELA
mamata chEta chAlA maragitinE bAlA
చరణం
charaNam 3
నిలువజాల బాలా నీమీద నీవేళా
మదిగోరె చాలా మానినీ చలమేలా
niluvajAla bAlA nImIda nIvELA
madigOre chAlA mAninI chalamElA
చరణం
charaNam 4
సరసకు రావే చేరా దీసుకోవే
వర నరసాపుర వాసుడనుకోవె
sarasaku rAvE chErA dIsukOvE
vara narasApura vAsuDanukOve
నిన్ను నమ్మినాను అను వర్ణ మెట్టు ninnu namminAnu anu varNa meTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s