#606 అంతలో మాయ antalO mAya

Titleఅంతలో మాయantalO mAya
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviఅంతలో మాయ నిదుర వచ్చెనె చెలి
కొంతైన మరుకేళి తమి దీరలేదే
antalO mAya nidura vachchene cheli
kontaina marukELi tami dIralEdE
అనుపల్లవి anupallaviఎంతెంతో లాలించి వత్తి కౌగిట జేర్చి
సంతోషమున సామి కేళి సల్పిన దెరుక
ententO lAlinchi vatti kaugiTa jErchi
santOshamuna sAmi kELi salpina deruka
చరణం
charaNam 1
వరుడు నా పడకింటి కొచ్చుట గని
లేచి యెదురుగ జని మ్రొక్కి వడి కౌగలించి
వడిలో జేర్చుక ఆకు మడిచి యిచ్చి
పానుపు నడుమ జీరి నాధుడదిమి పట్టిన వేళ
varuDu nA paDakinTi kochchuTa gani
lEchi yeduruga jani mrokki vaDi kaugalinchi
vaDilO jErchuka Aku maDichi yichchi
pAnupu naDuma jIri nAdhuDadimi paTTina vELa
చరణం
charaNam 2
మరుని జనకుడు నాదు మందిరమున కొచ్చి
సరుగున చందోయి సవరించ గానే
పరిపరి విధమూలా రంజిల్లా
పటపట రవికే ముడి వీడి జారాగా
maruni janakuDu nAdu mandiramuna kochchi
saruguna chandOyi savarincha gAnE
paripari vidhamUlA ranjillA
paTapaTa ravikE muDi vIDi jArAgA
చరణం
charaNam 3
తమకా మగ్గల మాయె తాళాదే నామది
నిమిషమేడౌచుంది నిలువ నా తరమా
ఏమయిన గానిమ్ము సామిని దెమ్మాని
భామరో నేనంత బంగా పోతినే చెలి
tamakA maggala mAye tALAdE nAmadi
nimishamEDauchundi niluva nA taramA
Emayina gAnimmu sAmini demmAni
bhAmarO nEnanta bangA pOtinE cheli
చరణం
charaNam 4
నమ్మీతి నా సామి కమ్మితి నా మేను
సొమ్మూగ నేలు వెంకటస్వామి బాలుడి
మ్మాహిలో మిమ్ము రమ్మాని మొరలిడ
మమ్ము చేరిన మదన గోపాలుడని
దెలిసి నంతలోనే మాయ నిదురా
nammIti nA sAmi kammiti nA mEnu
sommUga nElu venkaTaswAmi bAluDi
mmAhilO mimmu rammAni moraliDa
mammu chErina madana gOpAluDani
delisi nantalOnE mAya nidurA
ఏమిరా నీ తీరు అను వర్ణమెట్టు EmirA nI tIru anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s