#614 కణ్ణే వరువాయ్ kaNNE varuvAy

Titleకణ్ణే వరువాయ్kaNNE varuvAy
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaపార్సి దర్వుpArsi darvu
తాళం tALaఆదిAdi
కణ్ణే వరువాయ్ యెనైత్తావి వం
దొరు ముత్తం తరువాయ్
పెణ్ణె మోడి సెయ్య తగుమో
మారన్ పావి యన్ మేల్ తూపురాన్
kaNNE varuvAy yenaittAvi vam
doru muttam taruvAy
peNNe mODi seyya tagumO
mAran pAvi yan mEl tUpurAn
ఇదువు మదుపెన్ను పోదుం పోదుం యింద
మదిపు గల వందాయ్ మన్నవా
iduvu madupennu pOdum pOdum yinda
madipu gala vandAy mannavA
ఆను:
కణ్ణే వరువాయ్ యనై తావి
వందొరు ముత్తం తరువాయ్
అంద మన్మదన్ విడుం బాణత్తెయాన్
సగియేన్ అంద మారను యన్ మేల్
వారి తూపురాన్ అడి మాదరనే పెణ్ణె
యేదు యేదు యింద వాదు
సెయ్య తగాదు మన్నవా
Anu:
kaNNE varuvAy yanai tAvi
vandoru muttam taruvAy
anda manmadan viDum bANatteyAn
sagiyEn anda mAranu yan mEl
vAri tUpurAn aDi mAdaranE peNNe
yEdu yEdu yinda vAdu
seyya tagAdu mannavA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s