#645 ఈలాగున IlAguna

TitleఈలాగునIlAguna
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaదర్బార్darbAr
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఈలాగున నుండవచ్చునా ఓ నీలవేణి
తాళవన లోలుని వ్యాకుల మెల్ల తెలిసి నీవిపు (డీలాగున)
IlAguna nunDavachchunA O nIlavENi
tALavana lOluni vyAkula mella telisi nIvipu (DIlAguna)
చరణం
charaNam 1
అంగనామణి నీదు భృంగ కుంతలములు కని నీ
అంగ సంగ మెటు గల్గునని కుంగుచుండు నా
ఇంగితం బెరింగి నన్ను కౌంగలించి నాదు తనువు
ఉప్పొంగ మాటలాడి పెద్ద పంగ నామముడను దలచి
anganAmaNi nIdu bhRnga kuntalamulu kani nI
anga sanga meTu galgunani kunguchunDu nA
ingitam beringi nannu kaungalinchi nAdu tanuvu
upponga mATalADi pedda panga nAmamuDanu dalachi
చరణం
charaNam 2
కీరవాణి నాకై ఇంటి దూరమనుచు పేరిడి
గాన కుండునటు లేమార జేయుచు చేరి
నాదు శయ్యపై వెయ్యారు వగచి వెరువకనుచు
ధీరతరముతో వేమారు మూరవేసి ముదము చెరచి
kIravANi nAkai inTi dUramanuchu pEriDi
gAna kunDunaTu lEmAra jEyuchu chEri
nAdu Sayyapai veyyAru vagachi veruvakanuchu
dhIrataramutO vEmAru mUravEsi mudamu cherachi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s