#651 ఏమి మాయము Emi mAyamu

Titleఏమి మాయముEmi mAyamu
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఏమి మాయము జేసి పోతివి శ్యామ సుందరాంగ నాతోEmi mAyamu jEsi pOtivi SyAma sundarAnga nAtO
అనుపల్లవి anupallaviనా మనో భావంబులెల్ల వేమారు నే వెరిగియు నాయెడnA manO bhAvambulella vEmAru nE verigiyu nAyeDa
చరణం
charaNam 1
నీరు దాగిపుడే పారి వచ్చేనని తీరుగ తీరున జోరుగ బల్కేవే
సారి నోరూరగ దారి జూచెటటు క్రూర వేరె మీరిపోయె కొన
nIru dAgipuDE pAri vachchEnani tIruga tIruna jOruga balkEvE
sAri nOrUraga dAri jUcheTaTu krUra vEre mIripOye kona
చరణం
charaNam 2
మంగళ స్నానము రంగుగ జేసే ఉప్పొంగుచు
నీ మృదు అంగ సంగముతో కౌగలించేనని
వంగి వంగి శ్రీ మంగళాంగుడౌ తాళవనేశుని
mangaLa snAnamu ranguga jEsE upponguchu
nI mRdu anga sangamamutO kaugalinchEnani
vangi vangi SrI mangaLAnguDau tALavanESuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s