#669 ఓ మై లవ్లీ O mai lavlI

Titleఓ మై లవ్లీO mai lavlI
Written Byబెంగుళూరు చంద్రశేఖర శాస్త్రిbenguLUru chandraSEkhara SAstri
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖరహర ప్రియkharahara priya
తాళం tALaఆదిAdi
Previously posted at 427
పల్లవి pallaviఓ మై లవ్లీ లలనా ఏలనే పొమ్మంటిO my lovely lalanA ElanE pommanTi
అనుపల్లవి anupallaviఏమోయని యంటి కామినీ నిన్నుEmOyani yanTi kAminI ninnu
చరణం
charaNam 1
కౌగలింపు వేళ కాంత వాడినది
కపట మాటలని కనుగొంటిని
kaugalimpu vELa kAnta vADinadi
kapaTa mATalani kanugonTini
చరణం
charaNam 2
ఇటువంటి స్టెప్ ఈస్ ఇట్ ఫిట్ టు టేక్
సిట్ ఎ వైల్ హియర్ లెట్ మి కన్విన్స్ యు
iTuvanTi step is it fit to take
sit a while here let me convince you
చరణం
charaNam 3
ఎవరి వద్దను డోంట్ బి ఏంగ్రీ
శివరాముని పదముల బాడు
evari vaddanu dont be angry
SivarAmuni padamula bADu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s