#676 మోడిజేసే mODijEsE

TitleమోడిజేసేmODijEsE
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోడి జేసే వేళరా ఈడుకాడmODi jEsE vELarA IDukADa
అనుపల్లవి anupallaviనే పాడి సరసమాడి నీతో ముద్దాడ ననుnE pADi sarasamADi nItO muddADa nanu
చరణం
charaNam 1
ఒయ్యారి మాటలతో సయ్యాట లాడి చన
వియ్య రారా నా ప్రియు యని నే పిలిచితే
oyyAri mATalatO sayyATa lADi chana
viyya rArA nA priyu yani nE pilichitE

3 thoughts on “#676 మోడిజేసే mODijEsE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s