#687 సరసుని యెడబాసి sarasuni yeDabAsi

Titleసరసుని యెడబాసిsarasuni yeDabAsi
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaతిశ్ర ఏకtiSra Eka
పల్లవి pallaviసరసుని యెడబాసి సరసిజ నయనsarasuni yeDabAsi sarasija nayana
అనుపల్లవి anupallaviమరులు యెటులు తాళి మరుగు జేయుదునేmarulu yeTulu tALi marugu jEyudunE
చరణం
charaNam 1
చిరుత ప్రాయము నాడే చెలిమి జేసితినే
మరచెదనా యని యెంచ మరులెచ్చె గదవే
chiruta prAyamu nADE chelimi jEsitinE
marachedanA yani yencha marulechche gadavE
చరణం
charaNam 2
మరుకేళి జత గూడి మనసిచ్చి కలియ
సరసిజాసను డేల మరచె నన్నిలను
marukELi jata gUDi manasichchi kaliya
sarasijAsanu DEla marache nannilanu
చరణం
charaNam 3
ఇల శ్రీ వెంకటనాధ యిక నేచ తగదు
కలయ రమ్మని బల్క కరుణించ మనవే
ila SrI venkaTanAdha yika nEcha tagadu
kalaya rammani balka karuNincha manavE
చరణం
charaNam 4
చెలి నీ పేరిటి లక్ష్మి వలచిన దన్నుచు
పలుమారు మది మెచ్చి బతిమాలె ననవె
cheli nI pEriTi lakshmi valachina dannuchu
palumAru madi mechchi batimAle nanave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s