#721 ఎల్లకాల మిట్లైతే ellakAla miTlaitE

Titleఎల్లకాల మిట్లైతేellakAla miTlaitE
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaఅఠాణాaTHANA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviఎల్లకాల మిట్లైతే యెవతె ఓర్చురా సామి
తెల్లవారినది యిల్లువాకి లనుకోవేమిర
ellakAla miTlaitE yevate OrchurA sAmi
tellavArinadi yilluvAki lanukOvEmira
చరణం
charaNam 1
అలదాని నెమ్మోము నిల్వు టద్దమాయెనా ఆ
పొలతి వలపు అపరంజి బంగార మాయెనా
కలికి పెందొడలు తలగడ లాయెనా
aladAni nemmOmu nilvu TaddamAyenA A
polati valapu aparanji bangAra mAyenA
kaliki pendoDalu talagaDa lAyenA
చరణం
charaNam 2
నెలత తరి చెమట పన్నీటి సోనలాయెనా
మేలు సింహపుర పరిపాల నీకిది సరియా
రేపగలు దానిదే లోకమాయెనా
nelata tari chemaTa pannITi sOnalAyenA
mElu sim^hapura paripAla nIkidi sariyA
rEpagalu dAnidE lOkamAyenA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s