#729 ఇది న్యాయమా idi nyAyamA

Titleఇది న్యాయమాidi nyAyamA
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaకాంభోజిkAmbhOji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇది న్యాయమా సామి నీకు యితరుల వలచేదిidi nyAyamA sAmi nIku yitarula valachEdi
అనుపల్లవి anupallaviసదయుడవని నిన్నే నమ్మి యుంటిరాsadayuDavani ninnE nammi yunTirA
చరణం
charaNam 1
చిన్న నాడే నన్ను చేయి బట్టితివి
నన్ను విడనాడనని అన్న మాట నమ్మితి
chinna nADE nannu chEyi baTTitivi
nannu viDanADanani anna mATa nammiti
చరణం
charaNam 2
మక్కువతో నన్ను గూడి మాయలెన్నో జేసి
ముక్కుపచ్చ లారని నన్ను టక్కులెన్నో జేసి పోవు
makkuvatO nannu gUDi mAyalennO jEsi
mukkupachcha lArani nannu TakkulennO jEsi pOvu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s