#731 చిన్ననాటి chinnanATi

Titleచిన్ననాటిchinnanATi
Written By
Bookగడ్డిభుక్త సీతారాంgaDDibhukta sItArAM
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviచిన్న నాటి స్నేహము మరువ వద్దుర నా ప్రియchinna nATi snEhamu maruva vaddura nA priya
అనుపల్లవి anupallaviమరువ వద్దుర నా ప్రియ నిన్ను చూడక
నా మది నిలువ జాలదుర సామిగ
maruva vaddura nA priya ninnu chUDaka
nA madi niluva jAladura sAmiga
చరణం
charaNam 1
సూన శరుని జాలములకు తాళలేదుర నా మది
పాపి మారుడు క్రూరుడై బల్ తాపమొందగ జేసెరా
sUna Saruni jAlamulaku tALalEdura nA madi
pApi mAruDu krUruDai bal tApamondaga jEserA
చరణం
charaNam 2
ప్రాయము నుండి నీపై చాల మరులు కొంటిర
నా పైన నేరమా యేమది బల్కర సామిగ
prAyamu nunDi nIpai chAla marulu konTira
nA paina nEramA yEmadi balkara sAmiga
చరణం
charaNam 3
విరహ బాధ కోర్వ జాలక నీ మరుగున జొచ్చితి
నా మనసున నొప్పించక వేగమె కలయర
viraha bAdha kOrva jAlaka nI maruguna jochchiti
nA manasuna noppinchaka vEgame kalayara
చరణం
charaNam 4
పలు విధముల రతులతో నిన్ను కలయ వలె
నని మనంబు చాల తత్తర పడు చున్నదిరా
palu vidhamula ratulatO ninnu kalaya vale
nani manambu chAla tattara paDu chunnadirA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s