#781 ఏర సామి Era sAmi

Titleఏర సామిEra sAmi
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఏర సామి సరసకు మరి మరి
పిలిచిన పలుక వేమిరా
Era sAmi sarasaku mari mari
pilichina paluka vEmirA
చరణం
charaNam 1
చిన్న నాడే చెలిమి కోరి యున్న దానరా నాతో
పంతమేల జేసెదవురా నీ
చెంత జేరి యున్నదానరా యేర
మరుబారి కోర్వజాల
మరి మరి వేడితిరా
chinna nADE chelimi kOri yunna dAnarA nAtO
pantamEla jEsedavurA nI
chenta jEri yunnadAnarA yEra
marubAri kOrvajAla
mari mari vEDitirA
చరణం
charaNam 2
కామ శాస్త్ర విభుడవని కలసినానురా నాతో
కయ్యమేల జేసెదవురా యేర
మార్కాపుర వాస నను
కరుణించి బ్రోవరా
kAma SAstra vibhuDavani kalasinAnurA nAtO
kayyamEla jEsedavurA yEra
mArkApura vAsa nanu
karuNinchi brOvarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s