#782 అన్యాయముగా anyAyamugA

Titleఅన్యాయముగాanyAyamugA
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviఅన్యాయముగా నే అపవాదు పాలైతి
అతివరో ఏమందునే
anyAyamugA nE apavAdu pAlaiti
ativarO EmandunE
అనుపల్లవి anupallaviమన్నారు రాజ గోపాల స్వామికి నాకు
కన్నెలెల్ల చెలిమి కలదని పలికేరు
mannAru rAja gOpAla svAmiki nAku
kannelella chelimi kaladani palikEru
చరణం
charaNam 1
బోటుల ఎదుటనే పొద్దు వానింటికి పోయి వచ్చినందుకా
ఆటపాటల కొరకు అతని తోడే నేను మాటలాడి నందుకా
ఏటికే ఈ గేలి ఏ పాప మెరుగను
తాటి కింద పాలు త్రావిన చందము
bOTula eduTanE poddu vAninTiki pOyi vachchinandukA
ATapATala koraku atani tODE nEnu mATalADi nandukA
ETikE I gEli E pApa meruganu
tATi kinda pAlu trAvina chandamu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s