#802 ఎదర్కో ఎన్ మీదు edarkO en mIdu

Titleఎదర్కో ఎన్ మీదుedarkO en mIdu
Written BySmt. D paTTammAL
Book
రాగం rAgaశుధ్ధ సావేరిSudhdha sAvEri
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఎదర్కో ఎన్ మీదు నీ కొండ కోపం
ఎన్న పిళై సైదేన్ ఎండ్రే ఎడుత్తు సొల్వాయ్
edarkO en mIdu nI konDa kOpam
enna pizhai seidEn enDrE eDuttu solvaay
అనుపల్లవి anupallaviఉదరి తళ్ళవొ ఎందన్ ఉరవు కొండనై
ఉరైత్త ఉన్మై తన్నై అరవే మరందనై
udari taLLavo endan uravu konDanai
uraitta unmai tannai aravE marandanai
చరణం
charaNam 1
కళ్ళమిల్లా ఉళ్ళత్తిల్ కళంగం పుగుందదొ?
ఓర్ కారణముం ఇండ్రి మనక్కలక్కం వందదొ
అళ్ళి అణైత్తిడ ఆసైయుం ఇల్లైయొ?
పుళ్ళి మయిల్ మీదు తుళ్ళి వందరుళ్ పురివాయ్
kaLLamillA uLLattil kaLangam pugundado?
Or kaaraNamum inDri manakkalakkam vandado
aLLi aNaittiDa aasaiyum illaiyo?
puLLi mayil meedu tuLLi vandaruL purivAy
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=B30CmefBwDw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s