#803 గేలియాయ్ పోనదడి gEliyAy pOnadaDi

Titleగేలియాయ్ పోనదడిgEliyAy pOnadaDi
Written Byవానంపాడి / మదురై న్ కృష్ణన్vAnampADi / madurai n kRshNan
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviగేలియాయ్ పోనదడి తోళి
కేట్పవర్కుం పార్పవర్కుం కేవలమాయ్ ఆనదడి
gEliyAy pOnadaDi tOzhi
kETpavarkum pArpavarkum kEvalamAy AnadaDi
అనుపల్లవి anupallaviవేలినై కై పిడిత్తు వీరనై పోల వందాన్
నల్ల పాలినై తిరియవైత్తు పదుంగియె పోయి ఒళిందాన్
vElinai kai piDittu vIranai pOla vandAn
nalla pAlinai tiriyavaittu padungiye pOyi oLindAn
చరణం
charaNam 1
నాన్ తేడి పోగుం మున్నె తాన్ తేడి వందానడి
నాన్ పోయి నిర్కైయిలె నల్ వాక్కు తందానడి
తేన్ కూడి పూత్త ఉళ్ళం తిరుడియె సెండ్రానడి
ఇంద తెరువెల్లాం సిరిక్క వైత్తె తిరుంబాదు సెండ్రానడి
naan tEDi pOgum munne tAn tEDi vandAnaDi
naan pOyi nirkaiyile nal vAkku tandaanaDi
tEn kUDi pUtta uLLam tiruDiye senDrAnaDi
inda teruvellAm sirikka vaitte tirumbAdu senDrAnaDi
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=yRVaE3RpNH4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s