#812 హ హ ఇవళారో ha ha ivaLArO

Titleహ హ ఇవళారోha ha ivaLArO
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAgaపార్సిpArsi
తాళం tALaఆదిAdi
హ హ ఇవళారో అరిగినిలే నెనదుళం
అనల్ మెళుగా గుదైయో హ హ హ
ha ha ivaLArO ariginilE nenaduLam
anal mezhugA gudaiyO ha ha ha
అంగజ మాల రణ్ పెణ్డో హహా 
సింగారియో కర్కణ్డో హహా
పంగయచ్చెల్వియో గంగై పుదల్వియో 
తంగమో నారయణసామి మనమోగినియో
angaja mAla raN peNDO hahA 
singAriyO karkaNDO hahA
pangayachchelviyO gangai pudalviyO 
tangamO nArayaNasAmi manamOginiyO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s