844 మాతు సాకు mAtu sAku

Titleమాతు సాకుmAtu sAku
Written By
Book
రాగం rAgaనవరస కన్నడnavarasa kannaDa
తాళం tALaతిశ్రనడె ఏక తాళtiSranaDe Eka tALa
పల్లవి pallaviమాతు సాకు మాడెలో
ప్రీతి తోరెలో
mAtu sAku mADelO
prIti tOrelO
చరణం
charaNam 1
రాతిరియ సమయదల్లి ప్రీతిసువ స్త్రీయు ఇరలు
మాతనాడి పొత్త కళెవరేనో మూళ
rAtiriya samayadalli prItisuva strIyu iralu
mAtanADi potta kaLevarEnO mULa
చరణం
charaNam 2
సమయ వ్యర్థ సల్లదో జాణవిదను బల్లరో
కమలేశ విట్ఠలన్న స్మరిసువుదన్న బిట్టు
samaya vyartha salladO jANavidanu ballarO
kamalESa viTTHalanna smarisuvudanna biTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s