847 హా హా కాంతా hA hA kAntA

Titleహా హా కాంతాhA hA kAntA
Written By
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviహా హా కాంతా హా విక్రాంతా
దేహా భోగా నీంతాగా
hA hA kAntA hA vikrAntA
dEhA bhOgA nIntAgA
చరణం
charaNam 1
యారిగెనాం దూరువెను
మిరితెన్న బాళీబణ్ణా
yArigenAm dUruvenu
miritenna bALIbaNNA
చరణం
charaNam 2
కష్టం ఘోరం కష్టం క్రూరం
దుష్టం జీవం దుష్టం దైవం
kashTam ghOram kashTam krUram
dushTam jIvam dushTam daivam
చరణం
charaNam 3
యాకీ దేహా యాకీ మోహా
యాకీ లోక సాకో హాహా
yAkI dEhA yAkI mOhA
yAkI lOka sAkO hAhA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s