858 సందిత్త sanditta

Titleసందిత్తsanditta
Written Byచిత్రవీణ N రవికిరణ్chitravINa N ravikiraN
Book
రాగం rAgaసారంగsAranga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసందిత్త పొళుదంబు మొళి పొళిందు
సొందం కూరినదై మరప్పదారామో
sanditta pozhudanbu mozhi pozhindu
sondam kUrinadai marappadArAmO
అనుపల్లవి anupallaviఅంది వేళై వందు మయక్కిన తిరు-
వందిపురం వాళుం దైవ నాయకనె
andi vELai vandu mayakkina tiru-
vandipuram vAzhum daiva nAyakane
చరణం
charaNam 1
హయగ్రీవన్ తంద అరియ జ్ఞానమో
భయమిల్లా నీలర్ ముదలోర్ గానమో
నయం మిహు దేశికర్ నూల్ సమ్మానమో
నయన రవి శశి తలై స్నానమో
hayagrIvan tanda ariya jnAnamO
bhayamillA nIlar mudalOr gAnamO
nayam mihu dESikar nUl sammAnamO
nayana ravi SaSi talai snAnamO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s