871 సోతనెరమణ sOtaneramaNa

TitleసోతనెరమణsOtaneramaNa
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసోతనెరమణ మనసు పడువుద్యాతకెsOtaneramaNa manasu paDuvudyAtake
చరణం
charaNam 1
దుండు మల్లిగె శికియందు ధరిసువె నా
దుండు కుచవు నీను పిడియువె నానె
dunDu mallige Sikiyandu dharisuve nA
dunDu kuchavu nInu piDiyuve nAne
చరణం
charaNam 2
తాళెగరియు నీనే శీళి ముడియువె నానె
ఘోర వీణెయు నీనె నుడిసువె నానె
tALegariyu nInE SILi muDiyuve nAne
ghOra vINeyu nIne nuDisuve nAne
చరణం
charaNam 3
పచ్చె తెనెయు నీనె బిచ్చి ముడియువె నానె
పట్టె మంచవు నీనె మలగువె నానె
pachche teneyu nIne bichchi muDiyuve nAne
paTTe manchavu nIne malaguve nAne
చరణం
charaNam 4
గంధపుణగు నీనెయిందు ధరిసువె నానె
చంద్రావతి నీనె చదురాననె
gandhapuNagu nIneyindu dharisuve nAne
chandrAvati nIne chadurAnane
చరణం
charaNam 5
జాజి సంపెగె నీనె గోజి ముడియువె నానె
నీరె నిన్నను నంబి కెడువెను నానె
jAji sampege nIne gOji muDiyuve nAne
nIre ninnanu nambi keDuvenu nAne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s