877 మధు మాసవు madhu mAsavu

Titleమధు మాసవుmadhu mAsavu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviమధు మాసవు ఒదగి బర్పుదు
చదురరిగాధార మాగిహ
madhu mAsavu odagi barpudu
chadurarigAdhAra mAgiha
చరణం
charaNam 1
పరిపరి ఆతుర కాతుర మనదణియె
హొళెహొళెయువదే మనవిదు మధు మాసవు
paripari Atura kAtura manadaNiye
hoLehoLeyuvadE manavidu madhu mAsavu
చరణం
charaNam 2
అళిగిళిగళు సుళిదాడుత చదురరిగారామాగి
బళి విడిదమృత కాలవు సుదతియరే బెరెబెరె యువదే
మనవిదు మధుమాసవు
aLigiLigaLu suLidADuta chadurarigArAmAgi
baLi viDidamRta kAlavu sudatiyarE berebere yuvadE
manavidu madhumAsavu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s