893 బెళగాయితెలో beLagAyitelO

TitleబెళగాయితెలోbeLagAyitelO
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaసారంగsAranga
తాళం tALaఖచాపుkhachApu
పల్లవి pallaviబెళగాయితెలో సుందర సుమ్మనె బిడుకైయ్య
ఫాళిగాయితెందరెన్న మాన ఉళియదో ప్రియ
beLagAyitelO sundara summane biDukaiyya
phALigAyitendarenna mAna uLiyadO priya
చరణం
charaNam 1
కరెదాగ బరువెనెందరె భరవసవిల్లవె
హొరగోహదరె హాదరియళెంబో హరలిగంజువె
karedAga baruvenendare bharavasavillave
horagOhadare hAdariyaLembO haraliganjuve
చరణం
charaNam 2
ఇరుళెల్లా ఈ దేహవ సెరెసూరెమాడిదె
స్మరనాటదొళగెల్లా ఇడిరాత్రి తీరలిల్లవె
iruLellA I dEhava seresUremADide
smaranATadoLagellA iDirAtri tIralillave
చరణం
charaNam 3
ఇందిరేశ కలెత జనరొళగె అపహాస్య సవలావె
నానేశు పరియ భోధిసిదరు బ్యాసరిల్లవె
indirESa kaleta janaroLage apahAsya savalAve
nAnESu pariya bhOdhisidaru byAsarillave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s