#33 ఇన్నాళ్ళ వలెగాదె innALLa valegAde

Titleఇన్నాళ్ళ వలెగాదెinnALLa valegAde
Written By
రాగం rAgaపరజు*paraju*
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
ఇన్నాళ్ళ వలెగాదె వాని గుణమెంతని
నె విన్నవిన్తునె ఓ చెలి
innALLa valegAde vAni guNamentani
ne vinnavin&tune O cheli
చరణం
charaNam 1
నన్నెడ బాయడు అన్యుల జూడడు
మన్నన వీడు మానినిమణి రో
వన్నెకాడె యెందున్నడె వాడన్నిట నెరజానుడె
nanneDa bAyaDu anyula jUDaDu
mannana vIDu mAninimaNi rO
vannekADe yendunnaDe vADanniTa nerajAnuDe
చరణం
charaNam 2
తామస మ్యాలనె తాళగ జాలనె
కొమలి నీ మదికోరిన సొమ్ములు
చేకొనవె వేగరావే తోడిత్యావేనా
సామీటు రమ్మనవె
tAmasa myAlane tALaga jAlane
komali nI madikOrina sommulu
chEkonave vEgarAvE tODityAvEnA
sAmITu rammanave
చరణం
charaNam 3
అందముగా రతి పొందుగ నేలిన
అబిర గులాలవుడావతరథా భరచకారి రంగ్ గిరిధర
లాలబహి బృందావనజ **
మునాఖేచర సుభవ రంగ్ గిరిధర **
మీరాకే ప్రభు గిరిధర నాగర చరణ **
కమల భోరింగ్ గిరిధర **
amdamugA rati pomduga nElina
abira gulAlavuDAvatarathA bharachakAri
rang giridhara
lAlabahi bRmdAvanaja **
munAkhEchara subhava rang giridhara **
mIrAkE prabhu giridhara nAgara charaNa **
kamala bhOring giridhara **
** corrections may follow! If anyone knows a correct version of last charaNam, please help

Edit: 4 Jan 2021: We found this jAvaLi in a different book too, and that had better lyrics for the 3rd charaNam. Please see post 189.

One thought on “#33 ఇన్నాళ్ళ వలెగాదె innALLa valegAde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s