#93 చిన్నవయసు chinnavayasu

Titleచిన్నవయసుchinnavayasu
Written By
Book#Book1911
రాగం rAgaసింహపురి బేహాగ్siMhapuri bEhAg
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి
pallavi
చిన్న వయసు దానరా నే చెలిమి కోరినానురాchinna vayasu dAnarA nE chelimi kOrinAnurA
వన్నెకాడ నిన్నుజూచీ వలచి వచ్చినానురాvannekADa ninnujUchI valachi vachchinAnurA
చరణం
charaNam 1
కమ్మనీ కొత్తాపుతేనె లిమ్మనీ చవిజూడగా
తుమ్మెద వాసనజూడని తమ్మిజాడనుండరా
kammanI kottAputEne limmanI chavijUDagA
tummeda vAsanajUDani tammijADanumDarA
చరణం
charaNam 2
దొంటి మావిమంజిరికతి దోచునేమొ నెంచరా
అంటిన యా సుఖమనుభవమగు నెమ్మదించరా
donTi mAvimamjirikati dOchunEmo nemcharA
amTina yA sukhamanubhavamagu nemmadimcharA
చరణం
charaNam 3
ఈ ధర శింహాపురి రంగనాథ మా మనోహరా
సాధ నీ ముఖేందు జూచి నాకందొగలారెరా
I dhara SiMhApuri ramganAtha mA manOharA
sAdha nI mukhEmdu jUchi nAkamdogalArerA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s