98 మంగళం mangaLam

Again, this is NOT a JavaLi! Looks like a book-end of an old publication – a mangaLam for sure!

శ్రీవైకుంఠ నికేతనరామ
శ్రీభూనీళా శోభితరామ
కలశపయోనధి నిద్రితరామ
కమలానహర ప్రార్థితరామ
వాణీనుత సంబోధితరామ
వల్మీకజముని వర్ణితరామ
దినమణికుల సందీపకరామ
దితిసుతదానవ దారకరామ
కోసలదేశా ధిష్టితరామ
కామభోగసంతోషితరామ
పితృవచన పరిపాలకరామ
భారద్వాజ సుమోదకరామ
దండకాటవీ వర్తనరామ
చండవిరాధ విదారకరామ
కలశజదత్తశరాసనరామ
సాధుత్రాణ పరాయణరామ
ఖరదూషణ విధ్వంసకరామ
కాంచనమృగ సంహారకరామ
గృధ్రరాజపరితోషితరామ
శబరీఫల సంతోషితరామ
కౌసల్యావర నందనరామ
దశరధహృదయా నందనరామ
తాటకాది విధ్వంసకరామ
గాధిసవాన దక్షకరామ
గౌతమసత్యుధ్ధారకరామ
ఖండితధూర్జటి కార్ముకరామ
జనకనందినీ మోదకరామ
జామదగ్న్యమద భేదకరామ
ఋషిగనఘోషణ తోషితరామ
చిత్రకూటగిరి వాసకరామ
గుహహృత్ సౌహృదరంజిరామ
భరతఘటినిజ పాదుకరామా
అనిలాత్మ జనంరాధితరామ
అర్కతనూజామోదితరామ
మాయామానుష విగ్రహరామ
వాలిప్రమధన నిగ్రహరామ
హర్షితహనుమద్విక్రమరామ
నిర్మూలితలంకాపురరామ
శోణాకభొరుహకరయుగరామ
క్షోణితనయా లాలసరామ
SrIvaikumTha nikEtanarAma
SrIbhUnILA SObhitarAma
kalaSapayOnadhi nidritarAma
kamalAnahara prArthitarAma
vANInuta sambOdhitarAma
valmIkajamuni varNitarAma
dinamaNikula samdIpakarAma
ditisutadAnava dArakarAma
kOsaladESA dhishTitarAma
kAmabhOgasamtOshitarAma
pitRvachana paripAlakarAma
bhAradwAja sumOdakarAma
damDakATavI vartanarAma
chamDavirAdha vidArakarAma
kalaSajadattaSarAsanarAma
sAdhutrANa parAyaNarAma
kharadUshaNa vidhvamsakarAma
kAmchanamRga saMhArakarAma
gRdhrarAjaparitOshitarAma
SabarIphala samtOshitarAma
kausalyAvara namdanarAma
daSaradhahRdayA namdanarAma
tATakAdi vidhvamsakarAma
gAdhisavAna dakshakarAma
gautamasatyudhdhArakarAma
khanDitadhUrjaTi kArmukarAma
janakanamdinI mOdakarAma
jAmadagnyamada bhEdakarAma
RshiganaghOshaNa tOshitarAma
chitrakUTagiri vAsakarAma
guhahRt sauhRdaramjirAma
bharataghaTinija pAdukarAmA
anilAtma janaMrAdhitarAma
arkatanUjAmOditarAma
mAyAmAnusha vigraharAma
vAlipramadhana nigraharAma
harshitahanumadwikramarAma
nirmUlitalamkApurarAma
SONAkabhoruhakarayugarAma
kshONitanayA lAlasarAma
జావళీలు సంపూర్ణము jAvaLIlu sampUrNamu

This is the last lyric from the book published in 1911.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s