#169 చలబల chalabala

Titleచలబలchalabala
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
చలబల నహి నహె రాంchalabala nahi nahe rAm
చరణం
charaNam 1
చలబల ఆపన భజన శీ కారణ
చల పక్కాఘోడా పక్కా జోడా
chalabala Apana bhajana SI kAraNa
chala pakkAghODA pakkA jODA
చరణం
charaNam 2
బఖహేకఠారిరె పక్క కబడా
బటురస లాగే నితడంగ నహి
bakhahEkaThArire pakka kabaDA
baTurasa lAgE nitaDamga nahi

Wasn’t quite sure if the lyrics were right, and here’s a first attempt to make them better

చల్ బల్ నాహిన హే రాంchal bal nAhina hE rAm
చల్ బల్ ఆపన్ భజన్ సి కారణ్
చల్ పక్కా ఘోడా పక్కా జోడా
chal bal aapan bhajan si kAraN
chal pakkA ghODA pakkA jODA
బఖ్ హే కా థారీరే పక్కా కబాడా
బటురస లాగే నితడంగ్ నహి
bakh hE kA thArIrE pakkA kabADA
baTurasa lAgE nitaDang nahi
(kabadaa = Reference probably to  Kubja who Krishna turned into a beautiful woman)
( बख = muhurat – probably suggesting why Krishna is taking  so long. Waiting for a proper Muhurtam or what)
(Did not wait to save (nitadang) Kubja. बटु – ड्वर्फ़  कुब्जा) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s