#189 యిన్నాళ్ళవలె yinnALLavale

Titleయిన్నాళ్ళవలెyinnALLavale
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి
pallavi
యిన్నాళ్ళ వలెగాదె వాని గుణమెంతని నే
విన్నవింతునే ఓ చెలియ
yinnALLa valegAde vAni guNamentani nE
vinnavimtunE O cheliya
చరణం
charaNam 1
నన్నెడబాయడు అన్యుల జూడడు మన్నన వీడడు
మానిని మణిరో
వన్నెకాడే వాడెందున్నాడే వాడన్నిట నెరజాణుడే
nanneDabAyaDu anyula jUDaDu mannana vIDaDu
mAnini maNirO
vannekADE vADemdunnADE vADanniTa nerajANuDE
చరణం
charaNam 2
తామస మేలనె తాళగజాలనె
కోమలి నీ మది కోరిన సొమ్ములు
చేకొనవే వేగరావే
వేగ తోడి తేవే నా సామినిటు రమ్మనవే
tAmasa mElane tALagajAlane
kOmali nI madi kOrina sommulu
chEkonavE vEgarAvE
vEga tODi tEvE nA sAminiTu rammanavE
చరణం
charaNam 3
ఆందముగా రతి ముందుగ నేలిన
సుందర శ్యామల వేంకటరమణుడు
నెనరున కలిశిన నేదానగాన
ఓ మదగజగమనరో
AmdamugA rati mumduga nElina
sumdara SyAmala vEmkaTaramaNuDu
nenaruna kaliSina nEdAnagAna
O madagajagamanarO

2 thoughts on “#189 యిన్నాళ్ళవలె yinnALLavale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s