#305 వాల్‌గంటి vAl^gamTi

Titleవాల్‌గంటిvAl^gamTi
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaరూపకrUpaka
1వాల్‌గంటి సోయగంబునెన్న వశముగాదురా
ఘల్ ఘల్ రవంపు నడలు హంసగతుల గేరురా
vAl^gamTi sOyagambunenna vaSamugAdurA
ghal ghal ravampu naDalu hamsagatula gErurA
2తొగవిందునకు నెమ్మోమునకతి దూరము గదరా
వరకుందనంపు జాయ ముద్దుగుల్కు మేనురా
togavimdunaku nemmOmunakati dUramu gadarA
varakundanampu jAya muddugulku mEnurA
3ప్రోయాలు తళ్కుమేల్ పాలిండ్లు పూలచెండ్లురా
ప్రాయంపుటింతి మధ్యము గన్పట్టదు గదరా
prOyAlu taLkumEl pAlinDlu pUlachenDlurA
prAyampuTimti madhyamu gan&paTTadu gadarA
4అర చందమామ నేలు నెన్నుదురు గల చెలిరా
మరువంపు మొల్ల మొగ్గల పల్వరుస పొలతిరా
ara chandamAma nElu nennuduru gala chelirA
maruvampu molla moggala palvarusa polatirA
5జలజాతనేత్ర గబ్బిట యజ్ఞన్న కవినుతా
వలరేని గన్న మేల్పుమిన్న వనిత నేలరా
వాల్‌గంటి సోయగంబుల
jalajAtanEtra gabbiTa yajnanna kavinutA
valarEni ganna mElpuminna vanita nElarA
vAl^gamTi sOyagambula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s