#367 సరసకు బిగువేలే sarasaku biguvElE

Titleసరసకు బిగువేలేsarasaku biguvElE
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Book
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaచారులీలchArulIla
పల్లవి pallaviసరసకు బిగువేలే ఓ చెలియా
sarasaku biguvElE O cheliyA
పలుకవేల బాలా నిన్నే ప్రేమించితి చాలా
తాళజాల కోపమేల
palukavEla bAlA ninnE prEminchiti chAlA
tALajAla kOpamEla
విరిశరములు నాదురమున చిక్కి నేనొందితినే
వెత జెందితినే నిను జూచితినే నాతో
viriSaramulu nAduramuna chikki nEnonditinE
veta jenditinE ninu jUchitinE nAtO
ప్రేమించేవారు భయములు వీడ
ఏమైనగాని మనసు నెంచరాదు
చామభూపాలుడు నాకిపుడు సామియంటినే
నిను నేడు గంటినే నాదు యింటికే జరుగే
prEminchEvAru bhayamulu vIDa
EmainagAni manasu nencharAdu
chAmabhUpAluDu nAkipuDu sAmiyanTinE
ninu nEDu ganTinE nAdu yinTikE jarugE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s