#383 ఏరా నా సామి ErA nA sAmi

Titleఏరా నా సామిErA nA sAmi
Written Byమైసూరు వాసుదేవాచారిmaisUru vAsudEvAchAri
Book
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏరా నా సామి పగవారు ఏమి బోధించెరు సామి నీకు
సారస దళ నయన కృప విరహ తాపమును తెలియక పోతివి
ErA nA sAmi pagavAru Emi bOdhincheru sAmi nIku
sArasa daLa nayana kRpa viraha tApamunu teliyaka pOtivi
చరణం
charaNam 1
పరులనుమాట విని పరాకు జేయుట ధర్మము గాదుర
పర వాసుదేవ నా జీవాధారుడు నీవేరా
ననువిడచి కదలకురా సామి
parulanumATa vini parAku jEyuTa dharmamu gAdura
para vAsudEva nA jIvAdhAruDu nIvErA
nanuviDachi kadalakurA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s