#459 చాలే చాలే chAlE chAlE

Titleచాలే చాలేchAlE chAlE
Written By
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaకమాసుkamAsu
తాళం tALaచాపుchApu
See Alsoprevious posts 159 and 11
పల్లవి pallaviచాలే చాలే అలవానితో పొందు
చాలే చాలే ఈ లాభము ఇక
chAlE chAlE alavAnitO pondu
chAlE chAlE I lAbhamu ika
చరణం
charaNam 1
అలివేణిరొ ఆ నలినాక్షి కాళ్ళకు
మ్రొక్కెడి వానితో స్నేహము ఇక
alivENiro A nalinAkshi kALLaku
mrokkeDi vAnitO snEhamu ika
చరణం
charaNam 2
కలకంఠిరొ భూతల మందున
కల్లలు పలికెడి వానితో స్నేహము ఇక
kalakanThiro bhUtala manduna
kallalu palikeDi vAnitO snEhamu ika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s