#587 సరి యేమి sari yEmi

Titleసరి యేమిsari yEmi
Written By
Book
రాగం rAgaఅఠాణాaThANA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసరియేమి సారసాక్షి నీకిది
కరమిచ్చి చేర పిలచిన
కరుణా రసంబే లేకుండుట
sariyEmi sArasAkshi nIkidi
karamichchi chEra pilachina
karuNA rasambE lEkunDuTa
చరణం
charaNam 1
మదిరాక్షి నీదు మోని హృదయంబు గానలేకనే
ముదమంది మోవియాన రాగ
పెదవివ్వకనే బిగువుల్ జేయుట
madirAkshi nIdu mOni hRdayambu gAnalEkanE
mudamandi mOviyAna rAga
pedavivvakanE biguvul jEyuTa

One thought on “#587 సరి యేమి sari yEmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s