#596 మామయలే ఓడి mAmayalE ODi

Titleమామయలే ఓడిmAmayalE ODi
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaకామాసుkAmAsu
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమామయలే ఓడి వాడి మరువి యొరు ముత్తం తాడిmAmayalE ODi vADi maruvi yoru muttam tADi
అనుపల్లవి anupallaviకామియాగి నానుమిదొ కలంగు రెనెన్న శైవేన్kAmiyAgi nAnumido kalangu renenna SaivEn
చరణం
charaNam 1
కామమదు మీరుదడి కన్నిగై యే మున్నవా
మా జామమదు బోగుదడి జాలం శెయ్యాలామో వాడీ
kAmamadu mIrudaDi kannigaiy E munnavA
mA jAmamadu bOgudaDi jAlam SeyyAlAmO vADI
చరణం
charaNam 2
అండ్రు ఉన్నై కండ ముదలు ఆవలు మీరుదడి
ఇండ్రు యెన్నై చ్చోనియుం ఇన్న మేండి మోడి కణ్నే
anDru unnai kanDa mudalu Avalu mIrudaDi
inDru yennai chchOniyum inna mEnDi mODi kaNnE
చరణం
charaNam 3
ఆవితడు మారుదడి అన్నమే నాన్ యెన్న శెయ్‌వేన్
పావి మారన్ ఎందన్ మీదు బాణ మెయ్‌గిరానే వోదు
AvitaDu mArudaDi annamE nAn yenna Sey^vEn
pAvi mAran endan mIdu bANa mey^girAnE vOdu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s