#612 ప్రియసఖి రావే priyasakhi rAvE

Titleప్రియసఖి రావేpriyasakhi rAvE
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviప్రియసఖి రావే భీరా నా శయి జేరంగpriyasakhi rAvE bhIrA nA Sayi jEranga
అనుపల్లవి anupallaviతరియిదె కౌగిట తటానా నను జేర్చంగtariyide kaugiTa taTAnA nanu jErchanga
చరణం
charaNam 1
మారుని బారికి ఓర్వగలేనే మును
నేరము లెన్నకా శీఘ్రామే శయి జేరంగ
mAruni bAriki OrvagalEnE munu
nEramu lennakA SIghrAmE Sayi jEranga
చరణం
charaNam 2
భావము లోనిక తామస మేలనే
జీవము నిలువే శీఘ్రామే శయి జేరంగా
bhAvamu lOnika tAmasa mElanE
jIvamu niluvE SIghrAmE Sayi jErangA
చరణం
charaNam 3
అంగనా మణి నే నలసి సొలసితి
చెంగట జేర్చవే శీఘ్రామే శయి జేరంగ
anganA maNi nE nalasi solasiti
chengaTa jErchavE SIghrAmE Sayi jEranga
చరణం
charaNam 4
చిలుక కటారి నీ కులుకు గుబ్బాలు నా
యురమున గ్రుమ్ముచూ శీఘ్రామే శయి జేరంగా
chiluka kaTAri nI kuluku gubbAlu nA
yuramuna grummuchU SIghrAmE Sayi jErangA
చరణం
charaNam 5
మోహనాంగిరొ నీమోవి పానాక మిచ్చి
భావము రంజిల్లా శీఘ్రామే శయి జేరంగా
mOhanAngiro nImOvi pAnAka michchi
bhAvamu ranjillA SIghrAmE Sayi jErangA
చరణం
charaNam 6
శ్రీ నరసాపురి వరదుని సాక్షిగా
చెలియరొ ప్రాణము నిలువదు వేగమే
SrI narasApuri varaduni sAkshigA
cheliyaro prANamu niluvadu vEgamE
రారా శుభాంగా అను వర్ణమెట్టు rArA SubhAngA anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s