#25 మనసేమో సైచదే manasEmO saichadE

Titleమనసేమో సైచదేmanasEmO saichadE
Written By
రాగం
rAga
జంఝూటిjamjhUTi
తాళం
tALa
ఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మనసేమో సైచదే మానినీమణి నా వారిజముఖి సరి
వారిలో నన్నిటుదూరి దాని యిలు చేరగనా
manasEmO saichadE mAninImaNi nA vArijamukhi sari
vArilO nanniTudUri dAni yilu chEraganA
చరణం
charaNam 1
మరు శరములు అతి దురుసుగ నిరతము
గురు కుచముల పై గురియగ నా
maru Saramulu ati durusuga niratamu
guru kuchamula pai guriyaga nA
చరణం
charaNam 2
గోపాలుడు నను రాపుచేసి పరి
తాపములకు నెనెటు లోపుదునె నా
gOpAluDu nanu rApuchEsi pari
tApamulaku neneTu lOpudune nA

One thought on “#25 మనసేమో సైచదే manasEmO saichadE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s