#128 సుదతిరొ sudatiro

Titleసుదతిరొ (ప్రతి)sudatiro (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్తానిhindustAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
సుదతిరొ సామిని జూపవె
సదయుని రమ్మనె
sudatiro sAmini jUpave
sadayuni rammane
చరణం
charaNam 1
మదన జనకుడెడబాసీ యేమగువనొ డాసీ
మదనుని కేళిని గూడెనె
madana janakuDeDabAsI yEmaguvano DAsI
madanuni kELini gUDene
చరణం
charaNam 2
నా మీదను నెనరుంచీ ప్రేమతోను మన్నించి
భామిని వరు రప్పించవె
nA mIdanu nenarumchI prEmatOnu mannimchi
bhAmini varu rappimchave
చరణం
charaNam 3
ఆస తోడ మును బాస చేసిన రేపలెవాసుడు మోసము చేసెనేAsa tODa munu bAsa chEsina rEpalevAsuDu mOsamu chEsenE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s